این تست برای سنجش آستانه شنوایی فرد در فرکانس های مختلف انجام می‌گردد. آستانه شنوایی افراد به علل مختلفی همچون مواجهه با سر و صدا، موادی که دارای خاصیت سمیت برای گوش هستند، افزایش سن و بعضی عفونت ها کاهش می‌یابد. در معاینات بدو استخدام تست شنوایی برای همه افراد انجام می‌گردد تا وضعیت شنوایی فرد در هنگام شروع به کار و قبل از مواجهات شغلی مشخص باشد. در معاینات ادواری این تست برای افرادی که با سطوح غیر مجاز سر و صدا و یا موادی که دارای خاصیت سمی برای گوش هستند (اتوتوکسیک) مواجهه دارند، انجام می‌گیرد.

جهت تماس با مرکز یا رزرو نوبت کلیک نمایید.