1- معاینات بدو استخدام

2- معاینات ادواری صنایع و سازمانها

3- انجام معاینات برگشت به کار و خروج از کار

4- تعیین درصدنقص عضو

5- مشاوره جهت بهینه سازی محیط کار

6- مشاوره در دعاوی حقوقی مربوط به غرامتهای شغلی

7- انجام شنوایی سنجی (ادیومتری)

8- انجام تست تنفسی (اسپیرومتری)

9- انجام تستهای بینایی سنجی(اپتومتری)

10- انجام نوار قلب