تست های بینایی همچون سنجش حدت بینایی دور و نزدیک، تست دید رنگی، تست دید عمقی و سنجش میدان بینایی با توجه به توانایی های لازم برای هر شغل در معاینات بدو استخدام و ادواری انجام می‌گیرد.

جهت تماس با مرکز یا رزرو نوبت کلیک نمایید.