بدیهی است زمانی یک فرد شاغل می‌تواند در شغل خود موفق عمل نماید که شرایط جسمی و روحی لازم برای انجام صحیح وظایف محوله را داشته باشد. در معاینات بدو استخدام، وضعیت سلامتی فرد سنجش می‌شود و تعیین می‌شود آیا فرد قابلیت اشتغال در شغل مشخص شده را دارد با خیر. این طرز فکر که هر فردی با کوچکتری نقض سلامتی را فاقد شایستگی لازم برای اشتغال بدانیم اشتباه است، چون بسیاری افراد حتی با نقض سلامتی عمده همچون قطع یک عضو، شایستگی لازم برای انجام وظیفه مشخص شده را خواهند داشت و هدف این معاینات به کار گیری افراد در مشاغل متناسب با وضعیت آنها است به گونه‌ای که فرد توانایی انجام وظایف خود را داشته باشد و در عین حال خطری نیز متوجه سلامتی وی نباشد.

جهت تماس با مرکز یا رزرو نوبت کلیک نمایید.