مقاله

علل استرسهای روحی روانی در محیط کار

علل شایع استرسهای روحی روانی محیط کار، موقعیت شغلی و وظایف جدید، تعارض با اهداف اقتصادی و سیاسی سازمان، قراردادهای کوتاه مدت و عدم احساس امنیت شغلی، تعارض در انجام وظیفه محوله، ابهام در شرح وظایف افراد، امکانات و اتوریته ناکافی برای انجام صحیح وظیفه محوله، حجم کاری بالاتر یا کمتر از توان فرد، مسئولیتهای خطیر، شیفت کاری و بخصوص شب کاری.

مقاله

ارگونومی محیط کار

ارگونومی علم طراحی محیط کار با در نظر گرفتن توانایی ها و محدودیتهای کارمندان و کارگران است. بهبود وضعیت ارگونومی محیط کار، عوامل مشکل زایی که منجر به آسیب‌های اسکلتی عضلانی است را حذف نموده و باعث بهبود کارائی و مفید بودن فرد در محیط کار می‌شود. نکاتی برای طراحی ارگونومی محل کار مناسب برای کاربران کامپیوتر.

سایت از نگاه بالا

  • 1
  • 1
  • 373,969
  • 104,273